ආනයන – අපනයන පාලක

‘මුදල් ඇමති ඊයේ නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අද බලරහිත කළා’: ආනයන – අපනයන පාලක ජනරාල් කියයි

ටයිල් හා නාන කාමර උපාංග ආනයනය තහනම් කරමින් පනවා තිබූ ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කර මුදල් අමාත්‍යවරයා (02) නිකුත් කළ ගැසට්...