ආගමික නායකයින්

ප්‍රථම වරට සෞදි අරාබියට ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ සහ හින්දු පූජකවරුන් සංචාරයක

සෞදි අරාබියේ මක්කම පිහිටුවා තිබෙන ජාත්‍යන්තර ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් වන මුස්ලිම් ලෝක සංවිධානය, ආගමික නායකයින් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්වත් පිරිස...