ආගමන හා විගමන පනත

ආගමන හා විගමන පනත යටතේ වරදක් සිදු කර ඇත්නම් ඩයනා අත්අඩංගුවට ගන්න වරෙන්තුවක් අවශ්‍ය නෑ

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ මහත්මිය ආගමන හා විගමන පනත යටතේ වරදක් සිදු කර ඇත් නම් ඇය අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත්...