අළෙවි නියෝජිතයන්

වැඩි මිලට ගෑස් විකුණු අළෙවි නියෝජිතයන්ගේ අළෙවි බලපත්‍ර අත්හිටුවයි

වැඩි මිලට ගෑස් විකුණු බවට චෝදනා එල්ල වූ හැටන් සහ හෙම්මාතගම ලිට්‍රෝ ගෑස් අළෙවි නියෝජිතයන් දෙදෙනකුගේ අළෙවි නියෝජිත බලපත්‍ර තාවකාලිකව...