අස්වැන්න

රසායනික පොහොර භාවිතය තහනම් කිරීමෙන් වී අස්වැන්න 53% කින් පහළට

2021 මහ කන්නයේ රසායනික පොහොර භාවිතය තහනම් කිරීම හේතුවෙන් එම මහ කන්නයේ මෙරට අක්කරයකට ලබා ගත් වී අස්වැන්න සියයට 53කින්...

නවතම හයිබ්‍රිඩ් මිරිස් විශේෂ දෙක නිසා ලංකාවෙි පාරිභෝජනයට අවශ්‍ය වියළි මිරිස් නිපදවා ගැනීමේ හැකියාවක්

ලංකාවෙි පාරිභෝජනයට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ වියළි මිරිස් ප්‍රමාණය 2025 වනවිට රටෙිම නිපදවා ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙළ සාර්ථක වී ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි....

අක්කරයකින් වී බුසල් 180 ක අස්වැන්නක් ලබාගත හැකි නව වී ප්‍රභේදයක්

අක්කරයකින් වී බුසල් 180ක අස්වැන්නක් ලබාගත හැකි නව වී ප්‍රභේදයක් අම්බලන්තොට රජයේ වී පර්යේෂණ ආයතනය විසින් හඳුන්වා දී තිබේ. වසර...