අස්වැද්දීම

පුරන් කුඹුරු අක්කර 12,500ක් යළි වගා කිරීමට රු. මි 430ක්

ඉදිරි මහ කන්නයේ දී මෙරට පුරන් කුඹුරු යළි අස්වැද්දීමට රුපියල් මිලියන 430ක් වෙන් කළ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා...