අස්තානා

කසක්ස්ථානයේ අගනුවර යළි පැරණි නමටම

කසක්ස්ථානයේ අගනුවර යළි වෙනස් කර තිබෙනවා. කසක්ස්ථානයේ අගනුවර අස්තානා ලෙස යළි වෙනස් කර තිබෙනවා. බලයෙන් ඉවත් වුණු නුර් සුල්තාන් නසර්බයේබ්...