අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

අල්ලස් හා දූෂණ සම්බන්ධයෙන් දේශපාලඥයන්, රජයේ උසස් නිලධාරීන් ඇතුළු 83ට නඩු

අල්ලස් හා දූෂණ සම්බන්ධයෙන් දේශපාලඥයන්, රජයේ උසස් නිලධාරීන් ඇතුළු අසූ තුන් දෙනකුට පසුගිය වසරේදී මහාධිකරණයේ නඩු පවරා ඇතැයි අල්ලස් හෝ...

අල්ලස් සහ දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් 386 දෙනකු සම්බන්ධයෙන් අලුතින් විමර්ශන ඉන් 80ක් දේශපාලඥයන්

අල්ලස් සහ දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මැති ඇමැතිවරුන් ඇතුළු විවිධ තරාතිරම් වල දේශපාලඥයන් 80 දෙනකු ඇතුළු 386 දෙනකු සම්බන්ධයෙන් අලුතින් විමර්ශන...

අල්ලස් නඩු 85ක් ඉල්ලා අස්කරගෙන ඉන් 28ක් නැවත ගොනු කිරීමට පියවර – අල්ලස් කොමිසම

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අධිකරණයේ පවරනු ලැබ තිබූ නඩු 85ක් ඉල්ලා අස්කරගෙන ඇතැයි එම කොමිසම පවසයි....

You may have missed