අර්බුදකාරී තත්වය

තැපැල් කාර්යාල සතියට දින 3යි; රෙජිස්ට්‍රාර් සේවා දින දෙකයි

රටේ පවතින අර්බුදකාරී තත්වය හේතුවෙන් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවන් එහි සියලුම ප්‍රාදේශීය සහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලින් සඳුදා සහ බඳාදා දිනවල පමණක්...

You may have missed