අමෙරිකානු ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලය

රුසියාවේ ප්‍රධානතම යුද ආධාරකරුවා ඉරානය බව ඇමෙරිකාව පවසයි

ඉරානය රුසියාවේ ප්‍රධානතම යුද ආධාරකරුවා බවට පත්ව ඇති බව ඇමෙරිකාව පවසනවා. අමෙරිකානු ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ ප්‍රකාශක ජෝන් කර්බි පවසන්නේ මේ...