අන්තර්ජාල ප්‍රවේශ අවහිර කිරීම

2022 වසරේදී ලොව වැඩිම අන්තර්ජාල ප්‍රවේශ අවහිර කිරීම් කළ රට ඉන්දියාව

2022 වසරේදී ලොව වැඩිම අන්තර්ජාල ප්‍රවේශ අවහිර කිරීම් සංඛ්‍යාවක් සිදු කළ රට බවට ඉන්දියාව පත්ව තිබෙනවා. අන්තර්ජාල උපදේශක නිරීක්ෂණ ආයතනයක්...