අන්තර්කාලීන සීමාව

අනුර රනිල්ට ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ ප්‍රමුඛතම වගකීම පහදයි

“රනිල්ගේ ජනාධිපති ඔටුන්න තාවකාලිකයි, අගෝස්තු 3 ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන් රටටම කියන්න ඔටුන්න ගලවන්නේ කවද ද? කියලා” යැයි ජාතික ජන බලවේගයේ නායක,...

You may have missed