අධිකරණ සේවා සංගමය

අධිකරණ සේවා සංගමයෙන්, අධිකරණ සේවා කොමිසමට ලිපියක්

අධිකරණය සහ ව්‍යවස්ථාදායකය අතර අනවශ්‍ය ගැටුමක් ඇති කිරීම වැළැක්විය යුතු බව, දැනුම් දෙමින් ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය, අධිකරණ සේවා...