අධිකරණය

අධිකරණ තීන්දුවකින් හැර වෙනත් ක්‍රමයකින් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් කළ නොහැක – මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

ද්විත්ව පුරවැසිකම සහිත මන්ත්‍රීවරුන් ඉවත් විය යුතු බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි. අධිකරණ තීන්දුවක් මගින් හැර වෙනත් ක්‍රමයකින් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය...

මහජන පීඩාවක් ඇති කරන චෝදනාවට උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමියන්ට නොතීසි

පොල්හේන්ගොඩ ඇලන් මැතිණීයාරාමයේහි අධික ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර භාවිත කරමින් විවිධ තැටි ප්‍රචාරය කිරීමෙන් මහජන පීඩාවක් ඇතිවන බවට චෝදනා ලැබ සිටින...

මිනිස් ආහාරයට නුසුදුසු අයුරින් ඇෆ්ලටොක්සින් අඩංගු පෝෂ නිෂ්පාදනය කළ සමාගම් ත්‍රිත්වයකට සිතාසි

මිනිස් ආහාරයට නුසුදුසු අයුරින් නියමිත ප්‍රමාණය ඉක්මවා ඇෆ්ලටොක්සින් අඩංගු සමපෝෂ, යහපෝෂ හා ලක්පෝෂ දරුවන් සදහා නිෂ්පාදනය කිරීම හා බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන්...