අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

විදුලිබල, ඛනිජ තෙල් ඇතුළු සේවා කිහිපයක් අත්‍යවශ්‍ය සේවා කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

විදුලි බල සැපයීම, ඛනිජ තෙල්, තැපැල් සහ රෝහල් සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා....

සෘජු වෙළදාමේ නිරත පුද්ගලයන් සහ ආයතන පාරිභෝගික අධිකාරියේ ලියාපදිංචි විය යුතුයි

සෘජු වෙළදාමේ නිරත පුද්ගලයන් සහ ආයතන පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරියේ ලියාපදිංචි විය යුතු බව දන්වමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් වී...

අමාත්‍යාංශ 08ක විෂය පථයන්වල සංශෝධන සිදුකරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

අමාත්‍යාංශ 08ක විෂය පථයන්වල සංශෝධන කිහිපයක් සිදුකරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නියෝග පරිදි නිකුත්...