අතපසු කිරීම

වසර 4ක් තුළ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ අතපසු වීමෙන් සිසුන් 798 දෙනකුට සරසවි වරම් අහිමි වෙලා

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ අතපසු කිරීම් හේතුවෙන් වසර හතරක් තුළ සිසුන් 798 දෙනකුට සරසවි වරම් අහිමි වී ඇතැයි ජාතික විගණන කාර්යාලය...