අගමැති කාර්යාලය

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අධිපතිවරුන්ගේ මුලසුනට

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අධිපතිවරුන්ගේ මුලසුනට (05) පත්වූ බව අගමැති කාර්යාලය පවසයි. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ 54 වැනි...