පාරිසරික

සිංහරාජ රක්ෂිත : නෙලුව – ලංකාගම මාර්ගය ඉදිකිරීමේදී පාරිසරික සංවේදී කලාපයේ ඉදිකිරීම් ජනපති නවත්වයි

ගාල්ල නෙළුව සිට ලංකාගම දක්වා වන කි.මි. 18 ක පමන දිගින් යුත් ග්‍රාමිය මාර්ගය සංවර්ධනය කර දෙන ලෙස ගම්වාසීන් විසින්...

මේ ආණ්ඩුව බොරු වපුරන ආණ්ඩුවක්… MCC ගැන අදහස් විමසන්නේ මැතිවරණය අවසන්වන තුරු කල්මරන්නයි…

වත්මන් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව බොරු වපුරන ආණ්ඩුවක් බවත් MCC ගැන ඇමතිවරුන්ගෙන් අදහස් විමසන්නේ මැතිවරණය අවසන්වන තුරු කල්මැරීමට බවත් ජාතික ජන බලවේගය...