2023 තුන්වන කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධනය ධන වෙයි

2023 තුන්වන කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධනය ධන වෙයි

2023 තුන්වන කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධනය ධන වෙයි

2023 තුන්වන කාර්තුවේ දී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 1.6%ක ධන ආර්ථිකයක් අත්කර ගෙන ඇතැයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ තුන්වන කාර්තුවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය රුපියල් බිලියන 2946.1ක් ලෙස දැක්වේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *