වීසා කාලය දීර්ඝ නොකිරීමෙන් ජෝර්දානයේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 200ක් පීඩාවට

වීසා කාලය දීර්ඝ නොකිරීමෙන් ජෝර්දානයේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 200ක් පීඩාවට

වීසා කාලය දීර්ඝ නොකිරීමෙන් ජෝර්දානයේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 200ක් පීඩාවට

වීසා කාලය දීර්ඝ නොකිරීම හේතුවෙන් ජෝර්දානයේ කර්මාන්ත ශාලාවක සේවයේ නියුතු ශ්‍රී ලාංකික 200කට ආසන්න පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටි.

ඔවුන් මේ වනවිට සේවය කරනු ලබන්නේ, ජෝර්දානයේ, සහාබ්හි අල් ජුමාත් කර්මාන්ත පුරයේ අසීල් නැමැති කර්මාන්ත ශාලාවකයි.

මේ වනවිට වීසා දීර්ඝ නොකිරීම ඇතුළු තවත් ගැටලු රැසකට තමන් මුහුණපා සිටින බව එම ශ්‍රී ලාංකිකයින් පැවසීය.

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පැවසුවේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිටත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බවයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *