උද්භිද උද්‍යාන ප්‍රවේශ ගාස්තු වැඩි කරයි

උද්භිද උද්‍යාන ප්‍රවේශ ගාස්තු වැඩි කරයි

උද්භිද උද්‍යාන ප්‍රවේශ ගාස්තු වැඩි කරයි

උද්භිද උද්‍යාන ප්‍රවේශ ගාස්තු වැඩි කරමින් සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 2023 ජූලි මාසයේ සිට දේශීය සංචාරකයකුගෙන් අය කළ ගාස්තුව රුපියල් 100/= සිට රුපියල් 200/=දක්වා වැඩිකර ඇති අතර විදේශීය සංචාරකයකුගෙන් අය කළ ගාස්තුව රුපියල් 2,000/= සිට රුපියල් 3,000/= දක්වා වැඩි කර ඇති බවයි එම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *