රාජ්‍ය සේවකයින්ට හදිසි දැනුම්දීමක්

රාජ්‍ය සේවක නිවාඩු අනුමැතියට නව චක්‍රලේඛයක්

රාජ්‍ය සේවක නිවාඩු අනුමැතියට නව චක්‍රලේඛයක්

කොරෝනා මාර්ගෝපදේශ අනුව රාජ්‍ය සේවකයින් සේවයට කැඳ වූ චක්‍රලේඛ මැයි 15 සිට ක්‍රියාතමක වන පරිදි අත්හිටුවා තිබේ.

ඒ අනුව මැයි 15 සිට ඇඟිලි සළකුණු යන්ත්‍ර භාවිතය පෙර පරිදි ක්‍රියාත්මක බවට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය දැනුම් දී ඇත.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *