විදුලි පරිභෝජනය 25%කින් පහතට – මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව

විදුලි පරිභෝජනය 25%කින් පහතට - මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව

විදුලි පරිභෝජනය 25%කින් පහතට - මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව

දෛනික විදුලි පරිභෝජනය 25%කින් පහත වැටී ඇති බව මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

එහි සභාපති ජනක රත්නායක මහතා කියා සිටියේ එය වසරකට පෙර මිලියන 48ත්, 49ත් අතර අගයක පැවති බවයි.
දෛනික විදුලි පරිභෝජනය මේ වනවිට දෛනිකව විදුලි ඒකක මිලියන 38ත්, 39ත් අතර අගයක් දක්වා පහත වැටී ඇති බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *