රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 37 දෙනෙකු දිවුරුම් දෙයි

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 37 දෙනෙකු දිවුරුම් දෙයි

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 37 දෙනෙකු දිවුරුම් දෙයි

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු පිරිසක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ (08) දිවුරුම් දීම ආරම්භ කරනු ලැබුවා.

දිවුරුම් දුන් එම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සහ විෂය පථයන් පහතින්

01. ජගත් පුෂ්ප කුමාර – විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
02. රංජිත් සියඹලාපිටිය – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
03. ලසන්ත අලගියවන්න – ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
04. කනක හේරත් -තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
05. දිලුම් අමුණුගම – ආයෝජන හා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
06. ජානක වක්කුඹුර – පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
07.ශෙහාන් සේමසිංහ -මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
08. මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා – කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය
09. තේනුක විදානගමගේ – නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය
10.ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් -ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය
11.රෝහණ දිසානායක – ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
12 .අරුන්දික ප්‍රනාන්දු -නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය
13. විජිත බේරුගොඩ -පිරිවෙන් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
14.ලොහාන් රත්වත්තේ – වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
15.තාරක බාලසූරිය – විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
16.ඉන්දික අනුරුද්ධ -විදුලිබල හා බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍
17.සනත් නිශාන්ත -ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
18.සිරිපාල ගම්ලත් – මහා මාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය
19.ශාන්ත බණ්ඩාර -ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
20.අනුරාධ ජයරත්න – අධිකරණ හා බන්ධනාගාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය
21.එස් .වියාලේන්ද්‍රන් – වෙළඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
22.සිසිර ජයකොඩි – දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
23.පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා – ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය
24.ප්‍රසන්න රණවීර -කුඩා හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
25.ඩි .වී චානක -වනජීවි හා වනසම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
26.ඩි.බී හේරත් -පශු සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
27.ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ -වාරිමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය
28.සීතා අරඹේපොල -සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍
29.කාදර් මස්තාන් – ග්‍රාමීය ආර්ථික රාජ්‍ය අමාත්‍ය
30.අශෝක ප්‍රියන්ත – ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
31.අරවින්ද කුමාර් – අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
32.ගීතා කුමාරසිංහ – කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
33.සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන් – ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍
34.සුරේන්ද්‍ර රාඝවන් -උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
35.ඩයනා ගමගේ -සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍ය
36.චාමර සම්පත් දසනායක -ප්‍රාථමික කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
37.අනූප පස්කුවල් – සමාජ සවිබලගැන්වීම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *