රස පරීක්ෂක වාර්තාවක්

හබරන අලි ඇතුන් 7 දෙනෙකු අභිරහස් ලෙස මියයාමට අදාළ රස පරීක්ෂක වාර්තාවක් ඉල්ලයි

2019 වසරේ හබරන ප්‍රදේශයේදී අලි ඇතුන් හත් දෙනෙකු අභිරහස් ලෙස මියයාමට අදාළ රජයේ රස පරීක්ෂක වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නීතිපතිවරයාට...