මොගඩිෂු අගනුවර

සෝමාලියා අගනුවර බෝම්බ පිපිරීම් 2කින් පුද්ගලයින් 100 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

  සෝමාලියාවේ මොගඩිෂු අගනුවර පිහිටි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සහ පාසලක් ඉලක්ක කර ගනිමින් කාර් බෝම්බ ප්‍රහාර 2ක් එල්ල කර ඇති අතර,...