‘භාරත් ගෞරව් යාත්‍රා

ඉන්දීය දුම්රිය සේවයෙන් නව බෞද්ධ චාරිකා දුම්රියක්

ඉන්දීය දුම්රිය සේවය නව බෞද්ධ චාරිකා දුම්රියක් ආරම්භ කර තිබේ. ඉන්දියාවට පැමිණෙන සංචාරකයින්ට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවන ගමන මග සියැසින්ම අත්විඳීමට...