නව සැපයුම්

ගෘහස්ථ විදුලි නව සැපයුම් 36,000ක් සහ බල්ක් සැපයුම් 1200ක් දීමට නොහැකිව ගොඩගැසිලා

උපකරණ හිඟය හේතුවෙන් ගෘහස්ථ විදුලි නව සැපයුම් 36,000ක් සහ බල්ක් සැපයුම් 1200ක් දීමට නොහැකිව ගොඩගැසී ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ...