නඩු පැවරීම

වෙල්ගමගේ නඩුව හැර නඩු 11ක් ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා – අල්ලස් කොමිසම අධිකරණයට දැනුම් දෙයි

ගෙවුණු දෙවසර තුළ අල්ලස් කොමිසම, ඔවුන් පැවරූ නඩු 50 ක් පමණ ඉල්ලා අස්කරගෙන අල්ලස් කොමිසම මගින් (22) තවත් නඩු 11ක්...