නඩු පැවරීම

රූපවාහිනියෙන් ඩයනාට නඩු

රූපවාහිනී සජීවී විකාශන අවස්ථාවක් ලබාගෙන රුපියල් ලක්ෂ දහයකට ආසන්න මුදලක් ගෙවීම පැහැර හැර ඇතැයි කියන සංචාරක හිටපු රාජ්‍ය ඇමැතිනී ඩයනා...

වෙල්ගමගේ නඩුව හැර නඩු 11ක් ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා – අල්ලස් කොමිසම අධිකරණයට දැනුම් දෙයි

ගෙවුණු දෙවසර තුළ අල්ලස් කොමිසම, ඔවුන් පැවරූ නඩු 50 ක් පමණ ඉල්ලා අස්කරගෙන අල්ලස් කොමිසම මගින් (22) තවත් නඩු 11ක්...