ජාවාරමක්

කෑලි මිරිස්වලට පාන්පිටි හා වර්ණකාරක කලවම් කර අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක්

කෑලි මිරිස්වලට පාන්පිටි හා වර්ණකාරක කලවම් කරමින් අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක් අම්බලංගොඩ ප්‍රදේශයේදී නීතියේ රැහැනට හසු කර ගැනුණා. කෑලි මිරිස් බෙදා...

මේක ජාවාරමක් ධාරිතාව පෙන්වලා පීසීආර් මාෆියාවක් පටන් අරන් – වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංගමය

දැනට කොවිඞ්-19 හඳුනා ගැනීමට පීසීආර් පරීක්ෂණ කළ හැකි රජයේ රසායනාගාර කොපමණ තිබේ ද? දැනට පීසීආර් පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන් රජයේ රසායනාගාර...