ජලාශ

ජල විදුලි බලාගාර ආශි්‍රත ජලාශයන්හි ජල මට්ටම ඉතා අවම මට්ටමක

දිවයිනට බලපා ඇති අධික වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ජල විදුලි බලාගාර ආශි්‍රත ජලාශයන්හි ජල මට්ටම මේ වනවිට ඉතා අවම මට්ටමකට...