සීමා කිරීම

තැපැල් කාර්යාල සතියට දින 3යි; රෙජිස්ට්‍රාර් සේවා දින දෙකයි

රටේ පවතින අර්බුදකාරී තත්වය හේතුවෙන් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවන් එහි සියලුම ප්‍රාදේශීය සහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලින් සඳුදා සහ බඳාදා දිනවල පමණක්...

ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සීමා කරයි

පාරිභෝගිකයින් වෙත ඉන්ධන නිකුත් කිරීම (15) දහවල් 1සිට සීමා කිරීමට ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව යතුරුපදියකට නිකුත්...

You may have missed