සාධාරණ සමාජයක් සදහා වන ජාතික ව්‍යාපාරය

ත්‍රස්ත විරෝධී පනත සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ සමාජයක් සදහා වන ජාතික ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවරය අධිකරණ ඇමතිට

යෝජිත ත්‍රස්ත විරෝධී පනත සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ සමාජයක් සදහා වන ජාතික ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවරය හා ඊට අදාළ යෝජනා අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට භාරදීමට කටයුතු...