ස්වයං තීරණ අයිතිය

ජාතික ගැටලුවට ස්වයං තීරණ අයිතිය සහිත විසඳුමක් ලබා දිය යුතුයි – කේ. සිවාජීලිංගම්

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සාමයක් හා නිදහසක් ස්ථාපිත වන්නේ ජාතික ගැටලුවට ස්වයං තීරණ අයිතිය සහිත විසඳුමක් ලබාදීම තුළින් පමණක් බව උතුරු...