සමස්ත ලංකා ඔසුසැල් හිමියන්ගේ සංගමය

සොයාගැනීමට අපහසු ඖෂධ පිළිබද තොරතුරු ලබාගැනීමේ ක්‍රමවේදයක්

ඖෂධ හිඟය හේතුවෙන් සොයාගැනීමට අපහසු ඖෂධ පිළිබද තොරතුරු ලබාගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ආරම්භ කර ඇති බව සමස්ත ලංකා ඔසුසැල් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා....

You may have missed