සන්නිවේදනය කිරීම

ජංගම දුරකතන යෙදුම් 14ක් ඉන්දීය රජය විසින් අවහිර කරයි

ජම්මු කාශ්මීර් වෙත තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා පාකිස්තානයේ ත්‍රස්තවාදීන් විසින් භාවිතා කරන ලද ජංගම දුරකතන යෙදුම් 14ක් ඉන්දීය රජය විසින්...