සජිත් ප්‍රේමදාස

නිදහස ජනතා සභාව මගින් සකස් කළ ‘නිදහසට පෙරවදනක්’ එළිදකවයි

නිදහස ජනතා සභාව මගින් සකස් කළ ‘නිදහසට පෙරවදනක්’ ආර්ථික සංවර්ධන උපායමාර්ගික සැලැස්ම සහ දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වන උපායමාර්ගික සැලැස්ම එළිදැක්වීම...

පාර්ලිමේන්තුව තුළ පොදු දේපළ පනත, දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය වලංගු නැද්ද? – සජිත් ප්‍රේමදාස

දින 52 කුමන්ත්‍රණයේදී සිදුවූ දේපළ විනාශය, පහර දීම් හා ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීමේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සතු බලතල සහ වරප්‍රසාද පිළිබඳ...

ජනාධිපතිතුමාගේ කතාව ධනාත්මක හරයාත්මක කතාවක්; කතාවේ කරුණු ඒ අයුරින්ම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි – විපක්ෂ නායක

ජනාධිපතිවරයා විසින් (03) සිදු කරන ලද කතාව මහපොළොවේ යථාර්ථයත් වේ යැයි සිතන බවත් සර්ව පාක්ෂික රජයක් සහ පාර්ලිමේන්තු කමිටු හරහා...