සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය

සංචාරක පැමිණීමේ වර්ධනයක් – සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය

විදෙස් සංචාරකයින් ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසක් ජුනි මාසය තුළ දී දිවයිනට පැමිණ ඇතැයි, සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි. වසරේ ගතවූ මාස හය...

කඳවුරු බදින්නන්ට සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියෙන් නිවේදනයක්

වනගත ප්‍රදේශවල කඳවුරු භූමි පිහිටුවීමේ දී ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබාදී ඇති ස්ථානවලට පමණක් යොමුවන ලෙස සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය ජනතාවට පවසයි....

සංචරණ නීති සංචාරකයින්ට අදාළ නෑ: රටේ ඕන තැනකට යන්න පුලුවන්!

දිවයිනට පැමිණ සිටින විදේශීය සංචාරකයින්ට සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව සංචාරක බුබුළු ක්‍රමවේදය යටතේ සංචාරය කිරීමේ හැකියාව පවතින බව සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය...