ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

මාසික වැටුපෙන් බැංකු ණය ගෙවන්න අපහසු අයට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සිදු කළ හැකි – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

මාසික වැටුප් ගන්නා අයට බැංකු ණය ගෙවීමේ අපහසුතාවක් තිබේ නම්, ඒ පිළිබඳව අදාළ බැංකු සමග සාකච්ඡා කර ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සිදු...

ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචිතය තවදුරටත් පහළ යයි

  ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය සැප්තැම්බර් මාසයේ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1779ක්ව පැවති බවත් ඔක්තෝබර් මාසයේදී සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර්...

IMF බිලියන 2.9ක ණය මෙම වසර අවසානය වනවිට අනුමත කරනු ඇත – ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂාව

මෙම වසර අවසානය වන විට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලය අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9ක ණය අනුමත කරනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාව...