වී ගොවීන්

මහ කන්නයේ වී ගොවීන් සඳහා රු. 20,000ක මූල්‍ය ආධාරයක්

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ඉල්ලීම මත ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රදානයකින් මෙවර මහ කන්නයේ වී වගා කරන ගොවීන් සඳහා රුපියල් 20,000ක...

ගොවීන් විසින් ලබා ගත් ගෙවීමට අතපසු වී ඇති මූලික ණය මුදල් කපා හැරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය

වී ගොවීන් විසින් ලබා ගන්නා ලද නැවත නොගෙ වූ ගොවි ණය කපා හැරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ. ඊට...