විභාගය

උ.පෙළ කල් දැම්මොත් පාසල් 10,000ක් වහන්න වෙනවා – අධ්‍යාපන ඇමැති

අපොස උසස් පෙළ විභාගය පැවත්වීමේ දින තවත් මාස දෙකකින් කල් දැමුවහොත් ඒ වෙනුවෙන් පෙබරවාරි මාසයේදී පාසල් දස දහසක් වසා දැමීමට...

You may have missed