විදේශ සිගරට්

රු. කෝටි 60ක විදේශ සිගරට් සහ රු. කෝටියක කුළු බඩු තොගයක් රේගු අත්අඩංගුවට

නීති විරෝධීව මෙරටට ආනයන කළ රුපියල් කෝටි 60ක් වටිනා විදේශ සිගරට් තොගයක් සහ රුපියල් කෝටියකට ආසන්න වටිනාකමින් යුත් කුළු බඩු...