විදෙස් සංචාරකයන්

ජනවාරී 1දා සිට ඔක්තොම්බර් 31 දක්වා විදෙස් සංචාරකයන් 568,000ක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබේ

කොවිඩ් 19 වසංගත ව්‍යාප්තියෙන් පසුව පසුබෑමට තිබුණු සංචාරක ව්‍යාපාරයට යහපත් බලාපොරොත්තු එක්කරමින් මේ වසරේ ජනවාරී 1දා සිට ඔක්තොම්බර් 31 දක්වා...