ව්‍යාපෘති

ලංවිම ව්‍යාපෘති 46න් 21ක් පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව ගිවිසුම්වලට; මන්නාරමේ සහ පුනරීන් සුළං ව්‍යාපෘති අදානිට

මන්නාරමේ මෙගාවොට් 286ක සහ පුනරීන් ප්‍රදේශයේ මෙගාවොට් 234ක සුළං ව්‍යාපෘති දෙකක් සඳහා ඇ.ඩො.මිලියන 500කට වැඩි ආයෝජනයක් සඳහා අදානි ග්‍රීන් එනර්ජි...

සිමෙන්ති මිල ඉහළ දැමීමට විරෝධය දැක්වීමක් ලෙස මාස තුනකට සිමෙන්ති වැඩ නවත්වන්න – ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමය

සිමෙන්ති ආනයනකරුවන් සිමෙන්ති මිල ඉහළ දැමීමට විරෝධය දැක්වීමක් ලෙස පෞද්ගලිකව ක්‍රියාත්මක කරන ඉදිකිරීම් මාස තුනකට තාවකාලිකව අත්හිටුව ලෙස ජාතික ඉදිකිරීම්...

මහා භාණ්ඩාගාරය දැනුවත් නොකර ඩොලර් මිලියන 9.96ක් වටිනා ව්‍යාපෘති 2 සහ යුරෝ මිලියන 1.86ක් වටිනා ව්‍යාපෘතියක්

මහා භාණ්ඩාගාරයේ විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් නොකර ව්‍යාපෘති හතරක් සඳහා ඍජු විදේශ මූල්‍යාධාර වියදම් කර ඇතැයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක...