ලෝක බැංකු

ලෝක බැංකු ණය ආධාර යටතේ ලබාදුන් නව ගිලන් රථ 60ක් සෞඛ්‍ය ආයතන වෙත

ලෝක බැංකු ණය ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙරට කොවිඩ් 19 හදිසි ප්‍රතිකාර සහ සෞඛ්‍ය පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මගින් සෞඛ්‍ය...

ලෝක බැංකු අධ්‍යක්ෂ මහ බැංකු අධිපති හමුවෙයි

මාලදිවයින, නේපාලය සහ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන ලෝක බැංකු අධ්‍යක්ෂ ෆාරිස් හඩාඩ්-සර්වොස් මහතා, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන කළමනාකාරිණි චියෝ කන්ඩා...