ලියාපදිංචි කිරීම

පෞද්ගලික ආරක්ෂක ආයතන ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු ඉහළට

පෞද්ගලික ආරක්ෂක ආයතන මුල්වරට ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව ඉහළ දමමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා ඒ අනුව මුල්වරට ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව...

EPF සඳහා සේවකයින් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය පෝරම ඔන්ලයින් හරහා

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සඳහා සේවකයින් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය A, B හා H පෝරම ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය ඔන්ලයින් ක්‍රමය හරහා...

මෙම වසරේ මුල් මාස හතර තුළ මෝටර් රථ-යතුරුපැදි ලියාපදිංචියේ විශාල අඩුවක්

මෙම වසරේ පසුගිය මාස හතරේ වාහන සහ යතුරුපැදි නව ලියාපදිංචි කිරීමේ විශාල පහත බැසීමක් ඇති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව...