ලිට්රෝ සභාපති

මිල වැඩිවීමක් නැතිව ගෑස් සැපයුම කරන්න බෑ – ලිට්රෝ සභාපති විජිත හේරත්

ගෑස් මිල වැඩි කළේ නැතහොත් ගෑස් සැපයුම නතර කර දැමීමට සිදුවනු ඇතැයි ද එම නිසා රජය ඉදිරියේදී ගෑස් මිල වැඩිවීම...