ලංකා හොස්පිටල්

ලංකාවේ පළමු ‘Drive-thru’ රුධිර සාම්පල් එකතු කිරීමේ ඒකකය ලංකා හොස්පිටල්ස් වෙතින්

වෛද්‍ය පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ලොව ඉහළතම තත්ත්ව සහතික ලත් ලංකා හොස්පිටල්ස් රසායනාගාරය ශ්‍රී ලාංකීය සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පළමු වරට ‘Drive-thru’ රුධිර සාම්පල...