මුහුදු ආවේක්ෂණ නෞකාව

ඇමෙරිකානු ගැඹුරු මුහුදු ආවේක්ෂණ නෞකාව කොළඹ බලා ගමන ආරම්භ කරයි

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද වෙරළාරක්ෂයක දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදාව වෙත නිල වශයෙන් භාර දෙන ලද පී 627 ගැඹුරු මුහුදු...