මුදල් අමාත්‍ය

මහ බැංකු බැඳුම්කරේ වගේම අනෙකුත් වංචා නිත්‍යානුකූලව ඔප්පු වුණොත් දේපළ පවරා ගන්නවා – මුදල් අමාත්‍ය

මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනුවෙන් උපයාගත් දේපළ රාජසන්තක කළාසේම අනෙකුත් වංචා පිළිබඳවද නිත්‍යානුකූලව ඔප්පු වුවහොත් ඒ දේපළද පවරා ගැනීමට තමා පසුබට...

අනුරාධපුරේ අක්කර ලක්ෂයක් කෝමාරිකා වගාව සදහා ආයෝජකයෙකුට

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් අක්කර ලක්ෂයකට අධික ප්‍රමාණයක කෝමාරිකා ව්‍යපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෞද්ගලික ආයෝජකයෙකුට අවස්ථාව ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී...

You may have missed